ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η τεχνογνωσία σε συνδυασμό με το έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και μας κατατάσσουν στις πρώτες θέσεις της αγοράς

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Η τεχνογνωσία σε συνδυασμό με το έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και μας κατατάσσουν στις πρώτες θέσεις της αγοράς

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η τεχνογνωσία σε συνδυασμό με το έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και μας κατατάσσουν στις πρώτες θέσεις της αγοράς

H VoiceTeleMedia δρα- στηριοποιείται στον χώρο των υπηρεσιών Audiotex, IVR και SMS

Όραμα

Να διατηρούμε και να ενισχύουμε το ανταγω-νιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας μας, που είναι ο σχεδιασμός και η παροχή καινοτόμων υπηρεσιών και προϊό- ντων

Εταιρεία

H VoiceTeleMedia δρα- στηριοποιείται στον χώρο των υπηρεσιών Audiotex, IVR και SMS

Υποδομή

Όλα τα συστήματα της εταιρείας είναι υπερσύγ- χρονα από τους μεγαλύ- τερους κατασκευαστές

B2B / Mobile Marketing

Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις, αναζητούν λύσεις μέσα από εφαρμο- γές mobile marketing & IVR

Υπηρεσίες

Η VoiceTeleMedia προ- σφέρει σύγχρονες υπη- ρεσίες φωνής, μέσω εξει- δικευμένων IVR εφαρμο- γών και εξοπλισμό τελευ- ταίας τεχνολογίας

Διαγωνισμοί

Όλοι έχουμε ακούσει από φίλους ή γνωστούς να αναφέρουν ότι κέρδι- σαν σημαντικά χρηματι- κά ποσά ή πλούσια δώρα συμμετέχοντας σε διαγω- νισμό

2311 230 300